پاره‌سنگ: آغاز پاره سنگ

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2004/12/15

آغاز پاره سنگ

این جا قرار است مکانی باشد که ما پاره سنگ هایی را که مغزمان گاهگداری بر می دارد، برای خودمان ثبت کنیم. راستش را بخواهید فکر کردیم حیف است این همه افاضاتی که صادر می کنیم در امواج هوا گم شوند، گفتیم ثبت الکترونیکیش کنیم!
مهران

0 Comments:

Post a Comment

<< Home