پاره‌سنگ: آدم ها بر چند نوعند؟

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2004/12/16

آدم ها بر چند نوعند؟

آدمها دو دسته بیشتر نیستند: آنهایی که تنها به فکر پایین تنه شان هستند و آنهایی که به چیزی فراتر از آن هم فکر می کنند.
الیته معلوم است که مقصود من نهایت منظور اعمالی است که انجام می دهیم. از آدم های دسته دوم می توان از گاندی، دهخدا و کلی آدم دیگر که کارهای بزرگی برای جامعه شان کرده اند نام برد.
تبصره 1: اغلب اناث در زیرگروه اول جای می گیرند.
تبصره 2: دلیلی ندارد که افرادی که ازدواج نمی کنند در زیرگروه دوم جای بگیرند؛ چه بسا افرادی که از بازار آزاد استفاده می کنند.
تبصره 3: کسانی که با تبصره 1 مخالفند سعی کنند چندین مثال نقض بیاورند.
مهران

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

اغلب ذکور هم زیر گروه اول جای می‌گیرند. البته شاید ادعا کنید که اینان نسبت به اناث درصد کمتری هستند. در آن صورت پاسخ من «آری»

محتاطانه است.
اصولا اکثر مردان «رجّاله» و اکثر زنان «لکاته» هستند.
همینست که هست.

چند مثال برای اثبات این نکته که همهٔ اناث را به یک چوب نتوان راند و بعضی از آنان در زی گروه دو درآمده‌اند:
مهستی گنجوی، ویرجینیا ولف، ژان دارک، ماری کوری(هرچند که به فامیل شوهرش معروف است!) و ...

نکتهٔ دیگر آنکه اگر حضرت عالی در نزد پیروان مادینه‌گری و (یا) اهل مساحقه (طبق زدن) این افاضات (از نوع تبصرهٔ نخست) را بنمایید، به احتمال قوی با مچاچنگ یا چیزی شبیه آن قصد جانتان خواهند نمود یا فقط خواهند نمود!

12/16/2004 4:51 AM  

Post a Comment

<< Home