پاره‌سنگ: گوشی تلفن همراه٬ چاره خلاصی از تنهایی؟

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2008/08/04

گوشی تلفن همراه٬ چاره خلاصی از تنهایی؟

خیلی از دوستان را می‌بینم که کوچکترین مسیری را که می‌خواهند تنها طی کنند٬ سریع به یاد دوستانشان می‌افتند و شماره‌شان را می‌گیرند و خوشی و بشی و..

یا دیگری گوشی پخش موسیقی‌اش را سریع در گوشش می‌کند و در لاکش فرومی‌رود.

خیلی‌ها [در غرب] هم که بی‌سگ تنها از خانه بیرون نمی‌روند.

برخی هم که مثل بنده به اندازه کافی برای مشغول داشتن فکر در سر دارند٬ دو دستشان را در جیب می‌کنند و به ادامه فکرهای نیمه تمام قبلی مشغول می‌شوند و احساس تنهاییی نمی‌کنند٬ حتی ساعت ۴ صبح!

عجب تکنولوژی ها دل ها تکرو کرده!

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home