پاره‌سنگ: تقوا!؟

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2004/12/21

تقوا!؟

به تلفن همراه بنده خدایی زنگ زده اند، طرف هم سر نماز بوده است، تنها به این بسنده کرده که یک لحظه گوشیش را جواب داده و با قرایت یک "ا...اکبر" غلیظ موقعیت خودش را اعلان کند!
تکنولوژی برای همین است دیگر!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home