پاره‌سنگ: پسر ها و دختر ها 1:

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2004/12/27

پسر ها و دختر ها 1:

دختر ها در انتخاب دوست پسر به این توجه می کنند که چقدر با دوست پسرشان می توانند به بقیه فخر بفروشند ؛ لذا بیشتر شاخصه های بیرونی و ظاهری را در انتخاب دوستشان در نظرمی گیرند، مثل قد و هیکل و زیبایی و شوخ وشنگی و....
اما پسرها بیشتر به این فکر می کنند که چقدر از همصحبتی و همفکری دوستشان لذت می برند و بیشتر به شاخصه های درونی فرد اهمیت می دهند مثل طرز فکر و منش و....
تیصره: در مورد پسرها مثالهای نقض خیلی بیشتر از دختر ها وجود دارد ولی این چیزی از مقایسه نمی کاهد.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

من فکر کنم برعکس است!

12/28/2004 5:34 PM  

Post a Comment

<< Home