پاره‌سنگ: چرا نباید با دختران دراُفتاد!

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2006/06/01

چرا نباید با دختران دراُفتاد!

خیلی ها می‌گویند که نباید با دختران دراُفتاد و باید از در آشتی با آنان طی کرد٬ فکر می کنم علت آن را فهمیده‌ام!
فرض کنید که به علتی خانم x باآقای Yبد شود٬ که ممکن است آقای Yاز آن مطلع شود یا نه. حال خانم x بطور مستقیم چیزی به آقای Y نمی‌گوید٬ بلکه در جمعهای دوستانه دختران از Yبد می‌گوید. حال چیزی که رخ می‌دهد این است که در جمعهای دخترانه خلاف جمعهای پسرانه چیزی به عنوان ابراز عقیده مخالف یا تقابل آرا معنی ندارد٬ بنابراین خواه‌ناخواه همه مجبورند که حرفx را تایید کنند یا این که سکوت کنند و از تقابل confrontation بپرهیزند. و اگر کسی خلاف این کار را کند برچسبهای بسیاری می‌خورد و از جمع طرد می‌شود.حال آقای ِYبیچاره بدون این که روحش خبردار شده باشد٬ در نظر بسیاری از دختران بدنما شده است و اگر بعدها رفتاری در مقابل شنوندگان سخنانx انجام دهد٬ تمام تفاسیر در راستای همان سخنان انجام خواهد شد و تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مُجمل...
پس دو خصیصه بد دیگر به خصایص جنس لطیف اضافه می‌شود: خودداری از اظهارنظر مخالف٬ و غبیت به عنوان سلاح جایگزین.

2 Comments:

Blogger mm2 said...

متن خیلی جالبی بود
مسائل روانشناسی را خوب تحلیل میکنی
تریپ جالبی برای گفتن حرفهات داری
mm2.blogsky

6/27/2006 3:55 PM  
Anonymous Ashkan said...

البته اگه آتو بگیری ازشون بعد هم به شدت و جدیت تحدیدشون کنی دیگه از این غلطا نمیکنن!

اشکان

7/17/2010 8:59 AM  

Post a Comment

<< Home