پاره‌سنگ: نامردی؟

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2006/01/01

نامردی؟

امروز یکی از دوستانم( مونث) از یکی از کسانی که می شناسم( بازهم مونث) غیبت می کرد. جالبی قضیه برایم این بود که در این غیبت طوری اصول انسانی را رعایت نمی کرد که گویی دارد از دشمنش گفتگو می کند، در حالی که فقط داشت تفسیرهای خودش را از رفتارهای دوستش ارایه می کرد. خیلی ناجوانمردانه غیبت می کرد!
از آنجا بود که مفهوم کلمه مردی و مردانگی برایم روشن شد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home