پاره‌سنگ: نکته های زبانی:

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2006/07/29

نکته های زبانی:

در مصر به tip می‌گویند «بخشش» و در ایران به آن می‌گویند:«انعام»!
تجاهل: یعنی خود را به نادانستن زدن٬ یا به زبان عامیانه به کوچه علی چپ زدن٬ خود را به خریت زدن.
تعارف: یعنی تظاهر به آشنایی کردن٬ فرض کنید من با شیرینی فروش محله‌مان سلام علیکی داشتهباشم و روزی او مرا با رفیقم ببینید و احوال پرسی گرمی با من کند و از خانواده بپرسد٬ وقتی دوستم تعجب زده از من بپرسد که مگر او خانواده مرا می‌شناسد٬ من می‌گویم که او فقط تعارف می‌کرده. این مفهوم است که تعمیم پیدا کرده و امروزه به گستردگی بین ایرانیان رایج است.
ذرت برشته یا pop corn: این را عامه چیزی می‌خوانند که هیچ محلی از اعراب ندارد:"چس فیل!"٬ در حالی که نام آن "چو سفید" است. ظاهراً عوام ابتذال زده با گزینه اول بیشتر احساس تعلق کرده‌اند!
این معادل های فارسی هم کمتر شناخته شده و استفاده شده‌اند:
just in case= احیاناً
massive= سترگ
terrorism= تبهکاری
bootlicker= پاچه‌خار

Labels: , , , ,

2 Comments:

Anonymous Elham D said...

با سلام و خسته نباشید
بسی فیض بردیم از این لغت نامه جنابعالی :) امید است به زودی فرهنگنامه جدیدی به نام شما چاپ شود که البته می دانیم در دست تالیف است.
از این تعارفات گذشته می بینم که پشت سر دختران صفحه می گذارید و نوشته تان خلاف جمله اول می باشد-- اما نگفتید دختران چون با پسر جماعت درافتند چه کنند؟ خوب بود یک هینت در این مورد می گذاشتید.

شروع سال تحصیلی جدید مبارک :)

9/08/2006 6:08 PM  
Anonymous Elham D said...

Thanks for the detailed map! :)
How did you know...
I was on the bus, and went somewhere looked like farm and lake, that I knew I got the wrong one!
Thank you so much.

9/18/2006 1:52 PM  

Post a Comment

<< Home