پاره‌سنگ: صد سال مشروطه

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/08/06

صد سال مشروطه

در خبر ها خواندم که 99 سال پیش بود که فرمان مشروطه امضا شد و حدود یک قرن است که قرار است قانون حافظ و ضامن جان و مال مردم باشد.
یاد زمانی افتادم که در رادیو برنامه تقویم تاریخ را گوش می دادم و می گفت که [نقل به مضمون] در چنین روزی-روزی از روزهای خدا-[حدود] صد نفر از کسانی که به مبارزه با استبداد صغیر محمد علی شاه قاجار بر خواسته بودند در تهران کشته شدند. و از کنار این گذاره گذشت.
تفکر این که صد سال پیش حدود صد نفر برای آزادی و حکومت قانون ارزشمند ترین چیز خود - جانشان- را بپردازند، خیلی برایم احترام انگیز بود، صد نفری که حتی نامشان نیز برایمان ثبت نشده است و می روند که در گذر تاریخ نیز فراموش شوند.
گفتم در اینجا به احترامشان یادی از آن ها بکنم، که در ایران بنای سرباز گمنامی به یادشان نداریم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home