پاره‌سنگ: عجب!

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/08/18

عجب!

برای جلب توجه می توان دو رفتار در پيش گرفت :
رفتار قهرمانانه و رفتار ترحم برانگيزانه؛
و هردوی اين رفتارها برای يک آدم عادی نشانه ضعف است.
از سخنان حکیمانه این جا.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home