پاره‌سنگ: هنر چیست؟

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/05/11

هنر چیست؟

بسیاری اوقات حس بسیار خوبی داریم و دوست داریم که این حس را جایی ثبت کنیم یا به عزیزانمان هم منتقل کنیم، اما متاسفانه وسیله آن را نمی دانیم.
بعضی می زنند زیر آواز، برخی دیگر اگر دستی در سازداشته باشند نوازشی می کنند، بسیاری دیگر هم فقط با آرامش این لحظات را می گذرانند.
هنر وسیله انتقال احساسات است، یک قطعه موسیقی زیبا، نقاشی قشنگ، شعر ناب و ... به خوبی می تواند احساس سازنده را منتقل کند.
من که هر وقت شعری از سعدی می خوانم خودم را در احساس او شریک می دانم، هر وقت صدای شجریان را می شنوم با زیر و بم آن اوج می گیرم، و با ساز بسیاری پرواز می کنم.
توانایی لذت بردن از هنر نیز از توانایی هایی است که اکتساب آن زمان می طلبد، دقت و تفکر در جزییات، لذت بردن از هنر را شدت می بخشد.

1 Comments:

Blogger Mehran said...

سلام هم اسمی!
وبلاگ جالبی داری.

5/17/2005 1:55 PM  

Post a Comment

<< Home