پاره‌سنگ: انصاف بده!

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/07/29

انصاف بده!ای صاحب فتوی! ز تو پر کارتریم.........با این همه مستی از تو هشیارتریم!
تو خون کسان خوری و ما خون رزان........انصاف بده! کدام خونخوارتریم؟!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home