پاره‌سنگ: November 2005

پاره‌سنگ

پاره‌سنگ‌های گاه‌گاهی ذهن من

2005/11/14

فرهنگ عامه:

داشتم فکر می کردم که چه رفتارها و تفاسیر غلطی از ظاهر افراد در فرهنگ عامه ایرانیان وجود دارد، این ها مواردی بود که در یک مرور سریع خاطرات به ذهنم آمد:
مدرک تحصیلی داشتن نشانه با شعور بودن
چاقی نشانه سلامتی
زیبایی نشانه عقل
کتابداری نشانه کتاب خوانی
تحویل نگرفتن بقیه نشانه شخصیت
بیریختی نشانه پخمگی و خرفتی
اخم نشانه قدرت
لاغری نشانه فقر
انتقاد کردن نشانه خصومت
ریش داشتن نشانه بی مبالاتی یا مذهبی بودن
لباس ساده پوشیدن نشانه مذهبی بودن
داشتن حجاب کامل نشانه امّلی
کراوات نشانه خوش تیپی
استفاده از لغات انگلیسی بجای فارسی نشانه فرنگ رفته بودن
امضای انگلیسی و نوشتن اعداد به انگلیسی نشانه کلاس
موارد اینچنینی زیادند، اگر شما هم چیزی به ذهنتان می آید در نظرات بنویسید.

2005/11/10

ز خود درآ

نفسم گرفت از این شب، در این حصار بشکن---- در این حصار جادویی روزگار بشکن
چو شقایق از دل سنگ، برآر رایت خون ---- به جنون، صلابت صخره کوهسار بشکن
تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه ---- لب زخمدیده بگشا، صف انتظار بشکن
سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی؟! ---- تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن
بسرای تا که هستی، که سرودن است بودن ---- به ترنمی دژ وحشت این دیار بشکن
شب غارت تتاران، همه سو فکنده سایه ---- تو به آذرخشی این سایه دیو ساز بشکن
ز برون کسی نیاید چو به یاری تو اینجا، ---- تو ز خویشتن برون آ، سپه تتار بشکن
شفيعی کدکنی